Praktische informatie

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

A

Juf Marijke op de administratie regelt o.a. het aanmelden, inschrijven, scannen van de Ooievaarspas, de betalingen en beantwoordt vragen van algemene aard. Ze is aanwezig op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.


B

Het bankrekeningnummer van de school is NL76 ABNA 060 701 8402 ten name van SCOH inzake Da Costaschool.

Vanwege de huidige situatie als gevolg van corona, wijzigen de regels voor leerlingen en ouders voor het binnen gaan van de school. Meer informatie hierover communiceren wij via Schoudercom.

Wij hebben een samenwerking met Kinderopvang 2Samen voor de buitenschoolse opvang. Hun opvang 2Vliegende Hollanders is naast onze school gevestigd. Kinderen die van deze opvang gebruik maken, worden opgehaald in onze school, verlaten de school via de uitgang bij de gymzaal en staan dan direct in de tuin van de 2Vliegende Hollanders.

Tevens werken wij samen met:


C

Onze interne contactpersoon is Marjolein van der Kooij. Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als zaken op school anders lopen dan gewenst en gaat samen met ouders op zoek naar de juiste weg om een probleem of klacht aan te pakken. De contactpersoon behandelt uw klacht niet inhoudelijk.

Voor ons cultuuronderwijs hebben wij verschillende keuzeprogramma’s. De leerlingen komen zo in aanraking met allerlei leerzame en creatieve culturele activiteiten. Jaarlijks gaan ze in ieder geval minimaal een keer naar het theater en een keer naar een museum.


E

De leerlingen in groep 8 kunnen op school een EHBO-cursus volgen van het Rode Kruis.

Alle kinderen, vanaf groep 1, krijgen wekelijks Engels bij ons op school. Zo raken zij al vroeg gewend aan deze vreemde taal. Jonge kinderen zijn gevoelig voor taalontwikkeling en kunnen zich het Engels gemakkelijk eigen maken. We werken met de methode ’Take it easy’. Deze methode, in combinatie met les van native speakers, bereidt de leerlingen optimaal voor op het vervolgonderwijs en op onze internationale samenleving.


F

Voor de school hebben wij een fietsenstalling voor een zeer beperkt aantal fietsen. Daarom hebben wij afgesproken dat leerlingen die binnen de cirkel President Kennedylaan, Johan de Wittlaan, Laan van Meerdervoort (tussen Suezkade en Groot Hertoginnelaan), Suezkade en Conradkade (richting President Kennedylaan wonen, niet op de fiets komen. Kinderen die buiten dit gebied wonen, mogen wel op de fiets komen. Het stallen van de fiets gebeurt op eigen risico. Zorg daarom voor een goed slot. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het bewaren van hun fietssleutel.

Voor de leerlingen in groep 7 en 8 organiseren wij eens in de twee jaar, onder begeleiding, een fietstour naar een leuke bestemming in de buurt, zoals Meijendel of het Westland. Onderweg doen we leuke activiteiten. De fietstour vervangt op onze school het praktijkdeel van het verkeersexamen.

Onze school werkt met een schoolplan en een jaarlijkse begroting, die worden afgestemd met de SCOH. Na goedkeuring van de SCOH, wordt de begroting voorgelegd aan de medezeggenschapsraad voor advies. De schoolbegroting maakt onderdeel uit van de totale begroting van de SCOH. Hij wordt vastgesteld door de SCOH en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Wij maken regelmatig foto’s en video’s tijdens lessen en activiteiten. Voor externe publicatie hiervan hebben wij toestemming nodig van de ouders. Bij aanvang van de schoolloopbaan van kinderen ontvangen ouders een toestemmingsformulier. Jaarlijks vragen wij of er aanpassingen nodig zijn in de eerder gegeven toestemming.


G

Vanaf groep 3 gymmen alle leerlingen 2 keer per week in onze inpandige gymzaal met een vakleerkracht. De kleuters in groep 1 en 2 krijgen ook bewegingsonderwijs van de vakleerkracht.


H

Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk en moeten zij een agenda aanschaffen. In de lagere groepen krijgen kinderen die dat nodig hebben, huiswerk mee naar huis, na overleg met de ouders.


I

Wij maken steeds meer gebruik van ICT in het onderwijs, omdat we zo ons onderwijs nog beter kunnen afstemmen op de individuele behoefte van het kind. Daarom zijn er vanaf groep 3 op elke etage laptops beschikbaar voor het digitaal verwerken van opdrachten. Ook in groep 1-2 zetten wij digitale middelen in om het onderwijs te verrijken.

Wanneer ouders van onze leerlingen gescheiden (gaan) leven, hanteren wij de volgende regels:

 • De school is nooit partij in een scheidingsprocedure en is neutraal in de informatievoorziening over het kind.
 • Als beide ouders het gezag (blijven) hebben, tekenen beiden bij aanmelding en uitschrijving.
 • Heeft een van de ouders het gezag, dan informeert hij de andere ouder, ook over schoolzaken. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in een scheidingsconvenant.
 • De ouder met gezag ontvangt schoolgids, schoolkrant, uitnodigingen ouder- en informatieavonden, informatie over rapportages, school- en toetsresultaten, schoolreizen, vervolgonderwijs, etc.
 • Beide ouders krijgen een uitnodiging voor de ouderavond (tenzij dit niet mogelijk is).

K

Voor toekomstige ouders organiseren wij regelmatig kennismakingsbijeenkomsten. Meer informatie vindt u op onze homepage bij ‘Kennismaken met de school’.

Wij werken samen met Be4Kids kinderfysiotherapeuten. In overleg met de ib’er en ouders zetten we een kinderfysiotherapeut in, als dit nodig is vanwege de motoriek van een kind.

Op onze school hanteren wij voor zowel leerlingen als leerkrachten, de volgende kledingregels:

 • Kleding mag geen statement zijn, dat verband houdt met discriminatie op ras, kleur, aard, sexe of politieke overtuiging
 • Kleding mag niet onhygiënisch of aanstootgevend zijn
 • Kleding moet veilig zijn en mag de uitoefening van een taak of functie niet belemmeren
 • Kleding mag niet gezichtsbedekkend zijn (bivakmuts, niqab, boerka).

Voor leerkrachten geldt dat kleding noch gedrag expliciet mag refereren aan een ander geloof dan het protestant-christelijke (dus geen hoofddoek, keppeltje, etc.).


L

Alle leerlingen hebben een leerlingdossier. Dit bevat belangrijke en vertrouwelijke informatie, zoals toets- en rapportgegevens, uitslagen van speciale onderzoeken, specifieke verslagen over het kind of van gesprekken met ouders. Ouders mogen het dossier van hun kind altijd inzien. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur. U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen. Het schoolbestuur beslist hierover. Een kopie opvragen mag ook. De school bewaart de leerlingendossiers minimaal twee jaar nadat de leerling van school is.

Wij hebben een leerlingenraad met 2 leerlingen uit elke bovenbouwgroep. De raad behartigt de belangen van kinderen op onze school en vergadert een paar keer per jaar met de directeur. Wij hechten grote waarde aan de mening van de kinderen en vinden het fijn dat ze meedenken over onze school.

Vanaf het moment dat een kind vijf jaar wordt, is het leerplichtig en moet het naar school. De gemeente Den Haag controleert of kinderen van die leeftijd daadwerkelijk naar school gaan.


M

Elke organisatie die werkt met ouders en kinderen is wettelijk verplicht om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen. De meldcode bestaat uit een stappenplan, dat aangeeft hoe de beroepskracht moet handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen zijn een leidraad bij het besluit om een melding te doen bij VeiligThuis.

https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/kindermishandeling

Op het schoolplein en in de school zijn mobiele telefoons niet toegestaan. Het meenemen van een mobiele telefoon valt onder de eigen verantwoordelijkheid. De school is niet verantwoordelijk voor kapotte of verloren telefoons.

Sinds kort hebben wij een vakleerkracht voor muziek, die de leerlingen enthousiasmeert en ze vertrouwd maakt met liedjes, muziek en instrumenten.


O

Ouders met een Ooievaarspas kunnen deze scannen op school bij de administratie en hiermee activiteiten van hun kinderen betalen, zoals overblijf, ouderbijdrage, schoolreis, etc.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 75 per jaar, maar verzoeken met klem de ouderbijdrage te voldoen. Deze komt geheel ten goede van de leerlingen en het onderwijs. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur. Van de ouderbijdragen betaalt de school diverse extra’s, zoals nieuwe methoden, benodigdheden voor ICT-onderwijs, spelmateriaal, Sint-, Kerst- en Paasfeest en de sportdag.

Alle kinderen blijven tussen de middag over. De school organiseert de opvang tegen een verplichte ouderbijdrage van € 95,00 per kind per jaar (vanaf schooljaar 2021 - 2022 wordt dit € 110). De leerlingen spelen binnen of buiten onder leiding van overblijfouders.


P

Wij vragen ouders die met de auto komen, alleen te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en niet voor de garagedeuren van omwonenden. Ook vragen wij ouders en kinderen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen.

Onze school gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen. Hun persoonsgegevens gebruiken wij alleen als dat nodig is voor het leren en begeleiden van leerlingen. De regels zijn vastgelegd in het SCOH-privacyreglement ouders en leerlingen. Hierin staat hoe wij omgaan met gegevens en wat de rechten zijn van leerlingen en ouders.

Onze school werkt met een leerlijn programmeren onder leiding van een vakleerkracht programmeren.


S

Alle groepen starten om 8.30 uur en eindigen om 14.45 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij vanaf 12.30 uur. Dit geldt vanaf dit schooljaar ook voor de lagere groepen.

Voor de communicatie met ouders maken wij gebruik van Schoudercom, onze ouderapp. Om in te kunnen loggen, moeten ouders ervoor zorgen dat de administratie beschikt over een recent mailadres. Geeft u wijzigingen tijdig door?

Social media spelen een belangrijke rol in het leven van kinderen. Als school hebben wij hier dagelijks mee te maken. Daarom hebben wij regels voor het gebruik van social media binnen en buiten de school. Het gaat om richtlijnen, aan de hand waarvan school en ouders het gesprek met kinderen kunnen aangaan. Op school gebruiken wij internet en sociale media om ons onderwijs te verbeteren en leuker te maken. Tegelijkertijd maken wij leerlingen ook attent op de risico’s, zoals pesten en ongewild delen van informatie.

Onze school houdt zich aan de afspraken in het convenant voor onderwijs en sponsoring. Als bedrijven de school willen sponsoren, leveren wij in ruil daarvoor een passende tegenprestatie.


T

We willen u dringend verzoeken uw kind op tijd naar school te brengen. Te laat komen is ongeoorloofd verzuim.

 • Wanneer uw kind 's ochtends te laat in school is (na 8.30 uur), registreert de leerkracht dit.
 • Wanneer uw kind 3 x te laat is gekomen, ontvangen ouders hiervan schriftelijk bericht.
 • Na 6 x nodigt de directie de ouders uit voor een gesprek op school.
 • Na 9 x meldt de school het aantal keren te laat komen bij de afdeling Leerplicht van de gemeente.
 • ls uw kind 12 x te laat is gekomen, nodigt Leerplicht de ouders uit voor een gesprek. Deze maatregel geldt voor ALLE leerlingen en is opgesteld door de afdeling Leerplicht van de gemeente Den Haag.

Als kinderen jarig zijn vieren wij dat in de klas. Ze worden toegezongen en mogen de klassen rond langs de andere meesters en juffen. En natuurlijk mogen ze trakteren. Wij vinden het fijn als de ouders de traktaties klein en gezond houden. Lollies en kauwgom zijn niet toegestaan. De verjaardagen van alle leerkrachten vieren we gezamenlijk met de hele school tijdens een speciale meesters- en juffendag.


V

Na schooltijd kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten van de Verlengde Schooldag. Dit zijn creatieve activiteiten zoals schilderen, fotograferen, knutselen en tekenen.

Volgens de leerplichtwet moeten ouders zich zoveel mogelijk houden aan de schoolvakanties en is extra verlof slechts mogelijk vanwege zogenaamde gewichtige omstandigheden, zoals bijzondere feestdagen of beroep van de ouders, voor maximaal tien dagen per schooljaar. Ouders kunnen dit schriftelijk aanvragen bij de directie en moeten het belang van het verlof kunnen aantonen. Er zijn wettelijke richtlijnen voor het toekennen van het verlof. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet rechtstreeks ingediend worden bij de afdeling Leerplicht van de gemeente 070 353 54 54. Zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar buigen zich over de aanvraag.

Als een van onze leerkrachten ziek is, proberen wij de groep zoveel mogelijk op te vangen met een vaste invaller en als dat niet lukt, doen wij een beroep op het uitzendbureau. Incidenteel kan het voorkomen dat wij een groep naar huis moeten sturen. Ouders krijgen hiervan schriftelijk of telefonisch bericht. Als dit tot onoverkomelijke problemen leidt, zorgen wij voor een noodoplossing en plaatsen wij het kind in een andere groep. Als dit aan de orde is, vragen wij u direct contact op te nemen met de school.

Als een leerling niet langer met succes onderwijs kan volgen op onze school of als er sprake is van verstoring van veiligheid of orde, kan de directeur besluiten de leerling te schorsen of te verwijderen. Dit besluit wordt schriftelijk medegedeeld. Ouders kunnen binnen zes weken na dagtekening, schriftelijk een herziening van dit besluit vragen. Het bevoegd gezag beslist, maar zal eerst de ouders horen. Definitieve verwijdering gebeurt pas, als er een andere school voor de leerling is gevonden.

De school heeft een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. Op grond hiervan zijn leerlingen, personeel en vrijwilligers die opgenomen staan in de administratie, tot op zekere hoogte verzekerd voor calamiteiten. De school kan echter niet zondermeer aansprakelijk worden gesteld voor alles wat er op school gebeurt of voor onrechtmatig gedrag van leerlingen.


Z

Wij vragen ouders, in geval van ziekte van hun kind, de school hierover telefonisch te berichten voor 8.30 uur ’s morgens via 070 345 11 94. Als leerlingen niet mee kunnen doen aan de gymles of andere activiteiten, vragen wij ouders een briefje mee te geven met de reden hiervan.

“Deze school is leuk omdat er leuke juffen en meesters zijn en omdat je met de directeur dingen kunt bespreken in de leerlingenraad.”

Morris, groep 7

Contact

Hollanderstraat 21
2517 HH   Den Haag